กองคลัง

นางอักษร เชาวลิต
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นางพรทิพย์ บุญทวี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวสมศรี ยอดระบำ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


ว่าง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสาวสุภาวดี  เด่นดวง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวสาคร เทพรินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางปิยะณัฐ  ปานโลหิต
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางอุษา ด้วงเทพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวกมลทิพย์  เพ็งจันทร์
ผู้ช่วยจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้