กองช่าง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นางสุภาภรณ์  สุจรตน
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายอรุณ  ทองสง
เจ้าพนักงานประปาชำนาญการ


นายชำนาญ  ณรงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายสุทัด เกิดศิริ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา


นายปรีชา  ทองประพันธ์
พนักงานจดมาตรน้ำ


นายพงษศักดิ์  ศรีมาลา
คนงาน