รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

26 เมษายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
8 เมษายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
8 มีนาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
7 มกราคม 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม(นม)
15 ธันวาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564
20 พฤศจิกายน 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
15 ตุลาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564
5 มิถุนายน 2563 สรุปการจัดซื้อจัดการหรือการจัดหาพัสดุเดือน พฤษภาคม 2563