คู่มือสำหรับประชาชน/คู่มือการให้บริการ

8 สิงหาคม 2565 ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานขอมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
29 เมษายน 2565 ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์
29 เมษายน 2565 ผังภาษีที่ดิน
29 เมษายน 2565 คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง-รื้อถอนอาคาร
29 เมษายน 2565 คู่มือสำหรับประชาชนในการขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
29 เมษายน 2565 คู่มือสำหรับงานพัฒนาชุมชน
24 เมษายน 2565 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
23 เมษายน 2565 การชำระภาษีบำรุงท้องที่
23 เมษายน 2565 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
23 เมษายน 2565 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
1 2
ที่
หัวข้อ download
size
ไฟล์แนบ
1 การรับชำระภาษีป้าย( ลงวันที่ : 11/ก.ค./2559 || อ่าน : 712 ) โดย admin 32.74 KBs
2 การขออนุญาตใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ( ลงวันที่ : 11/ก.ค./2559 || อ่าน : 664 ) โดย admin 33.14 KBs
3 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ (( ลงวันที่ : 11/ก.ค./2559 || อ่าน : 607 ) โดย admin 24.31 KBs
4 การชำระภาษีบำรุงท้องที่( ลงวันที่ : 11/ก.ค./2559 || อ่าน : 564 ) โดย admin 24.04 KBs
5 การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์( ลงวันที่ : 11/ก.ค./2559 || อ่าน : 446 ) โดย admin 36.19 KBs
6 การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์( ลงวันที่ : 11/ก.ค./2559 || อ่าน : 495 ) โดย admin 27.96 KBs
7 การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง( ลงวันที่ : 11/ก.ค./2559 || อ่าน : 652 ) โดย admin 27.97 KBs
8 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2) ( ลงวันที่ : 11/ก.ค./2559 || อ่าน : 492 ) โดย admin
9 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ( ลงวันที่ : 11/ก.ค./2559 || อ่าน : 558 ) โดย admin 37.04 KBs
10 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ( ลงวันที่ : 11/ก.ค./2559 || อ่าน : 474 ) โดย admin 37.27 KBs
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ( ลงวันที่ : 11/ก.ค./2559 || อ่าน : 498 ) โดย admin 12.88 KBs
12 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ( ลงวันที่ : 11/ก.ค./2559 || อ่าน : 580 ) โดย admin 12.88 KBs
13 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ( ลงวันที่ : 11/ก.ค./2559 || อ่าน : 374 ) โดย admin 14.71 KBs
14 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ( ลงวันที่ : 11/ก.ค./2559 || อ่าน : 507 ) โดย admin 38.32 KBs
15 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ( ลงวันที่ : 11/ก.ค./2559 || อ่าน : 495 ) โดย admin 38.56 KBs