มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

24 เมษายน 2565 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
21 เมษายน 2565 ประกาศ-เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
21 เมษายน 2565 ประกาศ-เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส-ปราศจากการทุจริต
21 เมษายน 2565 ประกาศ-เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญในเทศกาลต่างๆ
21 เมษายน 2565 ประกาศ-เรื่องมาตรการการจัดการข้อเรียกร้องการทุจริต
21 เมษายน 2565 ประกาศ-เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
21 เมษายน 2565 ประกาศ-เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน
21 เมษายน 2565 เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
21 เมษายน 2565 เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
21 เมษายน 2565 เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
31 มีนาคม 2564 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564
31 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้รู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 2