มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

27 เมษายน 2566 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2565
27 เมษายน 2566 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน (รอบ 6เดือน) ปี 2566
27 เมษายน 2566 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 เมษายน 2566 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
24 เมษายน 2565 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
21 เมษายน 2565 ประกาศ-เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
21 เมษายน 2565 ประกาศ-เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส-ปราศจากการทุจริต
21 เมษายน 2565 ประกาศ-เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญในเทศกาลต่างๆ
21 เมษายน 2565 ประกาศ-เรื่องมาตรการการจัดการข้อเรียกร้องการทุจริต
21 เมษายน 2565 ประกาศ-เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
21 เมษายน 2565 ประกาศ-เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน
21 เมษายน 2565 เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
1 2