มุมงานบุคคล

22 เมษายน 2565 หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมพัฒนาครู
22 เมษายน 2565 หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562
22 เมษายน 2565 หลักเกณฑ์การประเมินปฏิบัติงานพนักงานครู
22 เมษายน 2565 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากร
22 เมษายน 2565 หลักเกณฑ์กำหนดเงินประโยชน์ค่าตอบแทน
22 เมษายน 2565 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
22 เมษายน 2565 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
22 เมษายน 2565 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ฉบับที่ 2
22 เมษายน 2565 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน
22 เมษายน 2565 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
1 2 3