วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับ นายวิชาญ สุวรรณภักดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล นายสมโภชน์ เด่นดวง เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล , CM และCG อบต.สามตำบล เยี่ยมและมอบสิ่งของจำเป็นในชีวิตระจำวันให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับ นายวิชาญ สุวรรณภักดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล นายสมโภชน์ เด่นดวง เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล , CM และCG อบต.สามตำบล เยี่ยมและมอบสิ่งของจำเป็นในชีวิตระจำวันให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์

ติดต่อสอบถาม อบต.สามตำบล