สำนักปลัด


ว่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นางภัททิชา  คลับคล้าย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 09-4152-3954


นายเจษฎา ชูเลี่ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์ชุม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายชัยณรงค์  พรหมแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวกรรณิการ์ อินทะเสโน

นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวโสภิตนภา แก้วจีน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายขวัญแก้ว แสงสีดำ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวภัควลัญชญ์ ไชยรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวณัฏฐกานต์ กัญจนกาญจน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายอดิศักดิ์ คุ้มภัยรันต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


นางสาวนิลาวัลย์  เพชรเรือง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข


นายธีระพล  ศรีสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์


นายสรายุทธิ์  แทนสุวรรณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายธวัชชัย แทนสุวรรณ
คนงาน


นายสมศักดิ์ มะสุวรรณ
คนงาน


นายประเสริฐ  เพชรบูรณ์

คนงาน


นางวรรณา  เพชรเรือง
คนงาน


นายพงษ์ศักดิ์  ศรีมาลา
คนงาน


นายฉลอง  อนุรักษ์
นักการภารโรง


ว่าง
ครู (ค.ศ.1)


ว่าง
ครู (ค.ศ.1)


นางภัททิกานต์  เกื้อกูล
ครู (ค.ศ.1)


นางวาสนา  จันทร์เสถียร
ครู (ค.ศ.1)


นางปิลันธนา  กิจกลาง
ครู (ค.ศ.1)


นางสาวจันจิรา  หนูแป้น
ครูดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางนฤมล  เกิดศิริ
ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


น.ส.กิตินันท์ ด้วงศรีพัฒน์
ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวภายุดา  แก้วเรืองฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวสุพรรณี  คุ้มภัยรันต์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)