สำนักงานปลัด


นางวิจิตร ลุยจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

นายเกียรติศักดิ์ ธานีรัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)


นางภัททิชา  คลับคล้าย
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวฏาราวรรณ วังบุญคง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางปุณดา  ทองน้ำแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางศรีไพล พรหมมินทร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายจรูญ  คงเกิด

นิติกรปฏิบัติการ


นางนาตยา เกิดศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางปวาณี  ชูช่วย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางยุพิน เกตุสุรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวณัฏฐกานต์ กัญจนกาญจน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวพรพิมล ชนะศักดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายอดิศักดิ์ คุ้มภัยรันต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


นางสาวนิลาวัลย์  เพชรเรือง
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข


นายธีระพล  ศรีสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์


นายสรายุทธิ์  แทนสุวรรณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายธวัชชัย แทนสุวรรณ
คนงาน


นายสมศักดิ์ มะสุวรรณ
คนงาน


นายประเสริฐ  เพชรบูรณ์

คนงาน


นางวรรณา  เพชรเรือง
คนงาน


นายพงษ์ศักดิ์  ศรีมาลา
คนงาน


นายฉลอง  อนุรักษ์
นักการภารโรง


นางเจือ เพชรเรือง
ครู (ค.ศ.1)


ว่าง
ครู (ค.ศ.1)


นางภัททิกานต์  เกื้อกูล
ครู (ค.ศ.1)


นางวาสนา  จันทร์เสถียร
ครู (ค.ศ.1)


นางปิลันธนา  กิจกลาง
ครู (ค.ศ.1)


นางสาวจันจิรา  หนูแป้น
ครูดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางนฤมล  เกิดศิริ
ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


น.ส.กิตินันท์ ด้วงศรีพัฒน์
ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวพิมพ์ธิดา สุวรรณภักดี
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวภายุดา  แก้วเรืองฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวสุพรรณี  คุ้มภัยรันต์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)