โครงสร้างฝ่ายบริหาร


นายสรุศักดิ์  ไชยรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล
โทรศัพท์ : 08-6794-3133

นายวิชาญ สุวรรณภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 08-6743-6047


นายวัชรินทร์ ทองชู

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 08-6594-7646


นายสมโภชน์ เด่นดวง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 08-5802-3586