โครงสร้างฝ่ายสภาอบต.


นายอุดม  กลั่นสุวรรณ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 08-7267-3693


นายแสงระวี  เทพธานี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 09-5256-2476


นางวิจิตร ลุยจันทร์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 09-5014-1222

นายสุพรรัตน์  นาครอด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 08-1970-8201


นายอุดม  กลั่นสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 08-7267-3693


นายเฉลิมพล  จันทร์เลื่อน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 09-3762-7284


นายแสงระวี  เทพธานี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 09-5256-2476


นายอนุสรณ์  กุศลสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 06-3081-0892


นางกุศล  ทิพย์อักษร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 09-4270-9471