ระเบียบ/กฎหมาย/พรบ.อบต.

4 เมษายน 2565 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
4 เมษายน 2565 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
4 เมษายน 2565 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
4 เมษายน 2565 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
4 เมษายน 2565 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
4 เมษายน 2565 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4 เมษายน 2565 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
4 เมษายน 2565 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4 เมษายน 2565 พ_ร_บ_สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ_ศ_2537
4 เมษายน 2565 พ_ร_บ_สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ_ศ_2562
4 เมษายน 2565 พ_ร_บ_สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ_ศ_2552
4 เมษายน 2565 พ_ร_บ_สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ_ศ_2546
4 เมษายน 2565 พ_ร_บ_สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ_ศ_2546
4 เมษายน 2565 พ_ร_บ_สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ_ศ_2542
4 เมษายน 2565 พ_ร_บ_สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ_ศ_2538
1 2