หัวหน้าส่วนราชการ


นางอักษร เชาวลิต
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ : 08-6269-2811

 


ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางภัททิชา  คลับคล้าย
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ : 08-4053-1664


นางอักษร เชาวลิต
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 08-6269-2811


นายโกวิท​ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง