หัวหน้าส่วนราชการ


นางวิจิตร ลุยจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ : 09-5014-1222

 


นายเกียรติศักดิ์ ธานีรัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ : 08-3604-1759

 


นางภัททิชา  คลับคล้าย
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ : 08-4053-1664


นางอักษร เชาวลิต.
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 08-6269-2811

ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)